Gegevens op onze website

Het Stille Verzet besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Het Stille Verzet niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.Het Stille Verzet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is Het Stille Verzet niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.Tevens aanvaardt Het Stille Verzet geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Het Stille Verzet via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Het Stille Verzet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door Het Stille Verzet worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Stille Verzet is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Het verwerken van personeelsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

  1.  u voor de verwerking toestemming heeft verleend;
    de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst waarbij u partij bent, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  2. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn.
    de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van u;
  3. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ons of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

In stilte werken zonder gestoord te worden?

Meer weten oven de circulaire akoestische concentratiewerkplek? Bel ons en wij kunnen er alles over vertellen.

088 134 7600